Công bố thông tin

Báo cáo tài chính năm 2016

Date: 07/06/2017

Báo cáo tài chính đến ngày 31 tháng 12 năm 2016

thông tin công bố tháng 3/2017

Date: 03/04/2017

kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

Báo cáo tải chính năm 6 tháng đầu năm 2016

Date: 01/10/2016

Báo cáo tải chính năm 6 tháng đầu năm 2016

Công khai báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2015

Date: 22/05/2016

Thảo Cầm Viên công khai Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2015. Tải file theo đường link dưới đây để biết thêm chi tiết:

Quỹ tiền lương thực hiện năm 2014

Date: 22/05/2016

Ngày 16/9/2015, Ủy ban Nhân dân TP.HCM đã ban hành Thông báo số 109/TB-UBND về Quỹ tiền lương thực hiện 2014 cùa Thảo Cầm Viên Sài Gòn, theo đó:

Công khai báo cáo tài chính năm 2014

Date: 22/05/2016

Thảo Cầm Viên công khai Báo cáo tài chính năm 2014. Tải file theo đường link dưới đây để biết thêm chi tiết:

Công khai Báo cáo tài chính 2015 và kế hoạch tài chính 2015 và 2016

Date: 22/05/2016

Thảo Cầm Viên công khai Báo cáo tài chính và Kế hoạch tài chính năm 2015 và 2016. Tải file theo đường link dưới đây để biết thêm chi tiết:

Kế hoạch sản xuất kinh doanh đầu tư phát triển năm 2016

Date: 22/05/2016

Ngày 28/3/2016, Thảo Cầm Viên ban hành công văn số 150/TCV công bố thông tin về kế hoạch sản xuất kinh doanh đầu tư phát triển năm 2016.

Công văn gửi báo cáo công bố thông tin

Date: 19/05/2016

Ngày 29/3/2016, Thảo Cầm Viên ban hành công văn số 155/TCV đến Ủy ban nhân thân TP.HCM về việc gửi...